برنامه امروز این است که من دریابم که همه بلایای طبیعی و غیر طبیعی از جمله بیماری و مرگ لازم هستند تا جمعیت کنترل شود و جلوی بسیاری از مظالم گرفته شود وگرنه خدا نمی توانست مردم را کنترل کرده و فضا را جهت شکل گیری مبارزات فراهم کند