این دامنه برای فروش است: djsamanis@gmail.com ysaman@yandex.com telegram: @saman_ghias