سلام از همه کسانی که در کشف مغازه همکاری کردند سپاسگزارم اگر همکاری در مورد گیم نت صورت نگیرد مجبورم گل فروشی باز کنم خداحافظ