محله یا سرزمین مساله اینست

در سرزمین داستانی عمو پورنگ تعدادی بچه زرنگ که هستند شاد و هوشمند می کنن با عمو پورنگ بازیهای سخت و تنومند و می شه هر کی که باشه خنگ و مشنگ کاملا از قافیه بیرون و بدون بنگ. به هرحال دوستان سامان تصمیم گرفتند که این بازی سخت و جانکاه را با کمک همدیگر تشکیل دهند تا بشود عنوانی بر آن نهاد چون: بازی بزرگ یا انتخاب پهلوان قهرمان و اکنون در سرزمین عموپورنگ محله ای هست با عنوان محله صلح و صفا که در سیمای ملی بعنوان گل وبلبل یا همان بچه زرنگ شناخته شده است : یه عده بچه مثبت دنبال عشق و ثروت رسیدن به یه جایی که دیدن تعدادی بچه ی زبر و زرنگ می کنن بازیهای شاد و قشنگ می زنن اونا به عمو پورنگ تکه های چوب و فشنگ

کوهستان

جنگل

قفس

سفرها و تعطیلات سامان بزرگ

سکونت و اسکان

من تا کنون ساکن پنج محله در مشهد بوده ام بلوار خیام پارک ملت بوستان پیچک استخرهای قاسم آباد و آب و برق شامل لادن و صیاد و هنر و لاله.

تحصیل و تفریح

در اصفهان از کنار توریست ها می گذشتم و در اتوبوس و کلوپ با بچه ها دوست می شدم

سفر و زیارت

در تهران و نیشابور من می توانستم در پارک دوستانی بیابم اما محدود به همان محله و بوستان می شد.

در قسمت جدید ما علاوه بر باغ وحش، گلبن هم داریم

همان طور که می دانید در تهران، قسمت هایی وجود داشت که می شد سامان بنشیند و به بچه ها زل بزند اما در مشهد ما بستان هم داریم یعنی مکانی که با هم هستیم و سامان هم هست و همه با هم دوستیم. در نیشابور علاوه بر گلستان و بستان ما حتی در بخشهایی توانستیم خیلی بیشتر به هم نزدیک شده و روابط انسانی را به نمایش بگذاریم که این منجر به تولید گلبن و پیچک در مشهد در سفر آتی شده و من مغازه یا دکانی در حاشیه میدان و فلکه خیام و صیاد افتتاح کردم و وارد بازی با همبازی های محترم گشتم.

Screen Shot 2017-12-28 at 7.58.49 PM
IMG_00190
C5WboEvWQAEpL53
Screen Shot 2017-12-25 at 9.31.03 PM

بازیگران حاضر در مجموعه به ترتیب اولویت

آشنایی

25481

زیارت

24512

بازدید

34578

اسکان

5142